Diana, Endymion and satire. 1849 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

随机图片
Diana, Endymion and satire. 1849 — Karl Pavlovich Bryullov